Hørselskurs

Kurs, Arrangerast ein gong i året, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med nedsett hørsel og deira pårørande eller andre nære personar. Kurset gir informasjon om hørselstap, høyreapparat og hørselstekniske hjelpemiddel.

Målsetjing

At deltakarane skal få
  • Hjelp til sjølvhjelp i ein endra livssituasjon  
  • Møte representantar frå ulike faglige miljø og kunne stille spørsmål  
  • Kunnskap om eiga funksjonsnedsetting og aktuelle hjelpemiddel
  • Erfaringsutveksling med andre i same situasjon 
Maks. 40 deltakarar pr. kurs.

Tid

Dato ikke fastsatt

Pris 

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.   

 
Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Kursdeltakar sender i tillegg eiga påmeldingsskjema (sjå ovanfor)

Når og kor

Tid
Arrangerast ein gong i året
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
Tilbodet er utvikla av Øyre-nase halsavdelinga / Høyresentralen, Statped Vest, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, Hjelpemiddelsentralen, NAV arbeid, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, Hørselshemmedes Landsforbund og Bergen Døvesente 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 

 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekka kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515  www.pasientreiser.no:

  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.