Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Fagdag, 19.03.2020, Prestetenesta, Forskings- og utviklingsavdelinga

Vi ønsker velkommen til fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon i helsetjenesten. Fagdagen har samme tittel og målsetting som fagdagen i 2019, men har i år med nye og spennende foredrag.
kvinnelig ansatt håndhilser på en mann
Fagdagen er et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Fylkesmannen i Vestland.

Helsetjenesten skal yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. Befolkningen i Norge preges av et økende mangfold og dette gjør at helsepersonell ofte møter pasienter, brukere og pårørende med en annen kulturell bakgrunn. Dette krever kunnskap om hvordan man møter og kommuniserer med mennesker fra ulike kulturer. Økt kunnskap og kompetanse om åndelig og eksistensiell omsorg og bedre kulturforståelse, er derfor nødvendig for å kunne tilrettelegge for gode helsetjenestetilbud for alle pasienter og brukere.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal få utvidet kunnskaper om åndelig og eksistensielle omsorg overfor pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn med særlig vekt på:

  • kultursensitivitet og tverrkulturell kommunikasjon
  • ulike åndelige og eksistensielle behov og ritualer
  • aktuelle utfordringer knyttet til kulturelle ulikheter

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter gjennomført fagdag kunne ha ferdigheter i å:

  • finne nødvendig informasjon om ulike kulturer, aktuelle verktøy og ressurser for møte med pasienter og brukere.
  • kommunisere med alle pasienter/brukere og deres pårørende på en måte som i størst mulig grad imøtekommer deres åndelige og eksistensielle behov.

Holdningsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne føle seg tryggere i møte med pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn, og ha en økt bevissthet om og respekt for åndelige og eksistensielle behov hos alle pasienter/brukere. Deltakerne vil etter kurset kunne være motivert for å heve kvaliteten på den helhetlige omsorgen/helsetjenesten i møte med flerkulturelle og slik bidra til likeverdige helsetjenester.

Målgruppe

Alle ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

Fagdagen er godkjent

Fagdagen er en del av kursporteføljen for ansatte i Helse Bergen. 

Fagdagen er godkjent av Den norske legeforening for alle spesialister med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fagdagen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Program

08:00 – 08:20
Registering

08.20-08.30
Kulturelle innslag

08:30 – 08:40
Åpning og velkommen
v/Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet, Bergen kommune

08:40 – 09:00
Tros- og livssynsmangfold i Bergen og omegn/Vestland fylke 
v/Alasdair McLellan, rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen

09:00 – 10:00
Tro, livssyn og helse
v/Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen

10:00 – 10:15
Pause

10:15 – 10:45
Møte med den andre. Samtaler i helsetjenesten.  
v/Liv Ingrid Svela, sykehusprest og Azeem Mohammed, Sykehusimam, Seksjon for prestetjenesten og etikk, Haukeland universitetssjukehus

10:45 - 11:30
Likeverdig omsorg? - Kulturmøter i primærhelsetjenesten.
v/Esperanza Diaz, lege og førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

11:30 – 12.30
Lunsj – Stands med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn 

12.30 - 12.45
Kulturelle innslag

12:45 – 13:15
Holdninger og holdningdanning i et fagprofesjonelt perspektiv
v/Moyfrid Felecian-Midttun, sosionom/rådgiver, M.Phil. flerkulturell og internasjonal utdanning, Frisklivs og mestringssenteret

13:15 – 14:00
Møte med pasienter med flyktningbakgrunn. Hva bør du være obs på?
v/Marie-Christine Merametdjuan, Psykologspesialist Ressurssenter for vold, traumer og selvmordsforebygging (RVTS)

14:00 – 14:15
Pause – Stands med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn 

14:15 – 14:45
Kommunikasjon fra ikke-vestlig perspektiv.
v/Caroline Thevanathan, pedagog og Emma Alexander, sosiolog – koordinatorer og foreldreveiledere, Empo – flerkulturelt ressurssenter

14:45 – 15:30
Paneldebatt – dialog og spørsmål i plenum

15:30 – 15:45
Oppsummering og avslutning
v/ Sjur Lehmann, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Vestland

15:45
Slutt

Det vil være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen under lunsjen for informasjon og svar på spørsmål.

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

Tove Giske, Professor i sykepleie, forsknings- og utviklingsarbeide-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen.
Tove Giske

Tove Giske er professor i sjukepleie og FoU-leiar ved Fakultet for helsefag, VID, Bergen der ho har undervist i sjukepleie i meir enn 30 år. Ho har veileda studentar på ulike medisinske avdelingar og på sjukeheim og underviser på alle nivå i utdanninga. Tove forskar og har publisert nasjonalt og internasjonalt innan ulike tema som pasientinformasjon ved prøver og undersøkelsar, meiningsfulle aktivitetar på sjukeheim, munnleg rapport på sjukehus. Ho er med i fleire internasjonale forskingsprosjekt knytt til åndeleg omsorg både i forhold til undervisning og klinisk praksis. Ho har skrive boka «Å ta vare på heile mennesket – handbok i åndeleg omsorg» (2019).

Tove har vore med i eit Europeisk nettverk av sjukepleieforskarar innan åndeleg omsorg sidan 2004. Dette nettverket fekk tilslag på ein ERASMUS+ søknad i 2017 og dei siste åra utvikla 4 kompetanseområde for åndeleg omsorg for europeisk sjukepleiarutdanning og eit mangfald av pedagogiske hjelpemiddel i undervisninga. Prosjektet går under navnet EPICC og du finn informasjon om nettverket her: http://blogs.staffs.ac.uk/epicc/  
Tove er også president i Nurses Christian Fellowship International, www.ncfi.org

Marie-Christine Merametdjian
Marie-Christine Merametdjian

Marie-Christineer spesialist i klinisk voksen psykologi med 25 års erfaring i flyktningefeltet, både som foreleser, veileder og klinisk psykolog. Har videreutdanning i Narrativ Eksponeringsterapi, EMDR og Sensorimotor Psykoterapi.
Ansatt ved RVTS vest. Arbeider 20% med kun pasienter med flyktningebakgrunn, på Kronstad DPS/Bergenhus poliklinikk

Caroline Thevanathan
Caroline Thevanathan

Caroline er pedagog og koordinator på Empo flerkulturelt ressurssenter. Hun kommer opprinnelig fra Sri Lanka, men har bodd i Norge i over 30 år, og har født og oppfostret sine tre barn her. Hun har jobbet på Empo i 15 år, med ansvar for kvinnegrupper både i sentrum og på Slettebakken. I tillegg er hun ICDP foreldreveileder og holder regelmessige kurs både på norsk og morsmål.

Emma Alexander
Emma Alexander

Emma er sosiolog og koordinator på Empo flerkulturelt ressurssenter. Hun kommer opprinnelig fra Tanzania men har bodd 13 år i Norge. Hun er mor til to barn og er svært engasjert i nærmiljø og frivillig arbeid. På Empo jobber Emma spesielt med arbeid og kvalifisering til arbeid og utdanning, men er også ICDP (International Child Development Program) foreldreveileder og holder jevnlige kurs på både norsk og morsmål. International Child Development Program

Esperanza Diaz
Esperanza Diaz

Esperanza er lege og spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet i mange år og frem til 2018 som fastlege i Norge og betjente i den forbindelse en mangfoldig populasjon. Hun jobber nå som førsteamanuensis og leder for Faggruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og har en bistilling som senior rådgiver ved Folkehelseinstituttet.
Esperanza Diaz har forsket på helse blant innvandrere og kulturell kompetanse blant helsepersonell de siste 10 år. Hun har blant annet utgitt boken Migrant health: a primary care perspective (https://www.crcpress.com/Migrant-Health-A-Primary-Care-Perspective/Kumar-Diaz/p/book/9781138498044)

Liv Ingrid Svela
Liv Ingrid Svela

Liv Ingrid er sykehusprest og leder for Seksjon for Prestetjeneste og Etikk, Haukeland Universitetssykehus. Hun har arbeidet som sykehusprest i 30 år, og hele tiden vært opptatt av at pasienter og pårørende skal ha mulighet til å praktisere sin egen religion i sykehus og at sykehusprestene skal arbeide på en sånn måte at de kan møte personer fra ulike kulturer og religioner. De seneste årene har hun ansatt personer med bakgrunn fra andre kulturer og religioner i Seksjon for prestetjeneste og etikk.

Muhammad Azeem
Muhammad Azeem

Azeem er hovedimam og styreleder i Bergen moske og har hatt en 20% stilling som sykehusimam på Haukeland universitetssykehus, seksjon for prestetjeneste og etikk, siden febr 2018. Han har erfaringer med rådgiving overfor helsepersonell, møter med muslimske pasienter og pårørende som har behov for samtaler om åndelig-eksistensielle spørsmål og eventuelle ritualer knyttet til fødsel, sykdom og død. Han har imamutdanning med islamsk filosofi og har over 20 års erfaring som imam i Norge. 

Moyfrid Felician-Midttun
Moyfrid Felician-Midttun

Moyfrid er sosionom (2000) med videreutdanning i interkulturell forståelse og mastergrad i migrasjonspedagogikk. Master (M.Phil.) i flerkulturell og internasjonal utdanning (2006). Mastergraden var en kvalitativ diskursanalyse av lærebøker og læreplanene L-97 og Kunnskapsløftet i forhold til hvordan et flerkulturelt perspektiv kommer til uttrykk.
Moyfrid har mange års erfaring fra ulike stillinger i stat og kommune. Hun har blant annet jobbet tiltaksrettet i NAV kvalifisering, prosjektleder i Ny Sjanse med tiltaket Mat og Prat, som prosjektleder og høgskolelektor i sosialt arbeid og pedagogikk ved Høgskolen i Vestlandet, henholdsvis avdeling for sosialfag og avdeling for lærerutdanning og som klinisk sosionom ved Haukeland Universitetssykehus. Moyfrid er ansatt som rådgiver og kommunesosionom siden mars 2017 ved Helsevernenheten, Friskliv og Mestringssenteret i Bergen kommune.

Alasdair McLellan
Alasdair McLellan

Alasdair er rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen, med ansvar for å tilrettelegge for religionsdialog og som kontaktledd mellom tros- og livssynssamfunn og offentlige instanser. Sentrale fagområder er tros- og livssynspolitikk, gravferd, stillerom, det livssynsåpne samfunnet, åndelig/eksistensiell omsorg og likeverdige helsetjenester. Har i 2019 gjennomført en kartlegging av tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn. Utarbeider nå en historisk oversikt over Bergens religionsmangfold som vil være ferdig til fagdagen og grunnlag for foredraget. McLellan er utdannet historiker og bedriftsøkonom, og har, som bahai, selv bakgrunn som religiøs minoritet. 

Pris

Kr. 500,- inkl. lunsj. Betales ved påmelding.

For ansatte i Helse Bergen er fagdagen gratis.

Påmelding 

Påmeldingsfrist: 5. mars kl. 12.

Påmelding for eksterne deltagerePåmelding for ansatte i Helse Bergen

Når og kor

Dato
19.03.2020 
Klokkeslett
08:30-15:45
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Storstuen, 2. etasje i bygget Bikuben midt i Haukelandsparken.
 
Arrangør
Prestetenesta, Forskings- og utviklingsavdelinga
I samarbeid med Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssyn, Bergen og Fylkesmannen i Vestland. 
Kontaktinformasjon
Panita Laksuktom, 55973846, panita.laksuktom@helse-bergen.no 
Kristin Lødøen Hope, 55973846, kristin.lodoen.hope@helse-bergen.no 
 
Fann du det du leita etter?