Fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon

Fagdag, 21.03.2019, Prestetenesta, Forskings- og utviklingsavdelinga

Vi ønsker velkommen til fagdag om tros- og livssynsmangfold i møte med sykdom og død; flerkulturell forståelse og kommunikasjon i helsetjenesten.
tre med blader,foto

Fagdagen er et samarbeid mellom Seksjon for prestetjeneste og etikk på Haukeland, Etat for sykehjem i Bergen kommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.

Helsetjenesten skal yte likeverdige helsetjenester til alle befolkningsgrupper, uavhengig av religion, kultur og etnisitet. Befolkningen i Norge preges av et økende mangfold og dette gjør at helsepersonell ofte møter pasienter, brukere og pårørende med en annen kulturell bakgrunn. Dette krever kunnskap om hvordan man møter og kommuniserer med mennesker fra ulike kulturer. Økt kunnskap og kompetanse om åndelig og eksistensiell omsorg og bedre kulturforståelse, er derfor nødvendig for å kunne tilrettelegge for gode helsetjenestetilbud for alle pasienter og brukere.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal få utvidet kunnskaper om åndelig og eksistensielle omsorg overfor pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn med særlig vekt på:

  • kultursensitivitet og tverrkulturell kommunikasjon
  • ulike åndelige og eksistensielle behov og ritualer
  • aktuelle utfordringer knyttet til kulturelle ulikheter

Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter gjennomført fagdag kunne ha ferdigheter i å:

  • finne nødvendig informasjon om ulike kulturer, aktuelle verktøy og ressurser for møte med pasienter og brukere.
  • kommunisere med alle pasienter/brukere og deres pårørende på en måte som i størst mulig grad imøtekommer deres åndelige og eksistensielle behov.

Holdningsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne føle seg tryggere i møte med pasienter/brukere med en annen kulturell bakgrunn, og ha en økt bevissthet om og respekt for åndelige og eksistensielle behov hos alle pasienter/brukere. Deltakerne vil etter kurset kunne være motivert for å heve kvaliteten på den helhetlige omsorgen/helsetjenesten i møte med flerkulturelle og slik bidra til likeverdige helsetjenester.

Målgruppe

Alle ansatte i kommunal- og spesialisthelsetjenesten.

Fagdagen er godkjent

Fagdagen er godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Fagdagen er godkjent av Den norske legeforening for alle spesialister med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fagdagen er en del av kursporteføljen for ansatte i Helse Bergen.

Program

08:00 – 08:30
Registering

08:30 – 08:40
Åpning og velkommen
v/Randi-Luise Møgster, Viseadministrerande direktør, Haukeland universitetssjukehus

08:40 – 09:00
Tros- og livssynsmangfold i Bergen og omegn 
v/Alasdair McLellan, rådgiver i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Bergen

09:00 – 10:00
Tro, livssyn og helse
v/Tove Giske, professor i sykepleie, forskning- og utviklingsarbeid-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen

10:00 – 10:15
Pause

10:15 – 11:15
Kultursensitivitet i møte med pasienter og pårørende
v/Ingrid Hanssen, professor Lovisenberg Diakonale Høyskole

11:15 – 12.15
Lunsj – Stands med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn 

12:15 – 13:15
Kulturformuleringsintervjuet - et verktøy for personsentrert kommunikasjon med alle pasienter.
v/Sigrid Helene Kjørven Haug, forsker/førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet

13:15 – 13:45
Katolske og ortodokse kristne i møte med sykdom og død
v/Theodor Svane, ortodoks menighetsprest, Bergen og feltprest på Haakonsvern og Eirik Andreas Holth, pater, St. Paul menighet, Bergen 

13:45 – 14:00
Pause

14:00 – 14:30
Muslimer i møte med sykdom og død
v/Muhammad Aman Haque, Bergen moské

14:30 – 15:15
Paneldebatt – dialog og spørsmål i plenum
v/Kristin Lødøen Hope, sykehusprest, Seksjon for prestetjeneste og etikk, Haukeland universitetssjukehus og alle foredragsholdere

15:15 – 15:30
Oppsummering og avslutning

15:30
Slutt

Det vil være stands fra ulike tros- og livssynssamfunn i Bergen under lunsjen for informasjon og svar på spørsmål.

Med forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

Tove Giske, professor i sykepleie, forsknings- og utviklingsarbeide-leder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen.

Tove Giske er professor i sjukepleie og FoU-leiar ved  Fakultet for helsefag, VID, Bergen der ho har undervist i sjukepleie i meir enn 30 år. Ho har veileda studentar på ulike medisinske avdelingar og på sjukeheim og underviser på alle nivå i utdanninga. Tove forskar og publisert nasjonalt og internasjonalt innan ulike tema som pasientinformasjon ved prøver og undersøkelsar, meiningsfulle aktivitetar på sjukeheim, muntleg rapport på sjukehus. Ho er med i fleire internasjonale forskingsprosjekt knytt til åndeleg omsorg både i forhold til undervisning og klinisk praksis. Ho kjem ut med ei bok våren 2019 med tittelen Å ta vare på heile mennesket – handbok i åndeleg omsorg.

Tove har vore med i eit Europeisk nettverk av sjukepleieforskarar innan åndeleg omsorg sidan 2004. Dette nettverket har arrangert europeiske studentkonferansar om åndeleg omsorg annakvart år i ulike europeiske land, og desse konferansane har utvikla seg til å bli eit viktig møtepunkt for undervisarar og forskarar innan åndeleg omsorg i Europa. Dette nettverket fekk tilslag på ein ERASMUS+ søknad i 2017 og dei siste åra utvikla 4 kompetanseområde for åndeleg omsorg for europeisk sjukepleiarutdanning og eit mangfald av pedagogiske hjelpemiddel i undervisninga. Prosjektet går under navnet EPICC. Tove er også president i Nurses Christian Fellowship International.

Ingrid Hanssen, professor Lovisenberg Diakonale Høyskole.

Ingrid Hanssen er sykepleier, dr.polit. og professor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun forsker hovedsakelig innenfor temaet Interkulturelt helsearbeid. Blant annet leder hun et internasjonalt forskningsprosjekt om god demensomsorg i lys av kultur i Sør-Afrika, Montenegro og Serbia, blant samer i Finnmark, samt pleiere og pårørende med innvandrerbakgrunn i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker, bokkapitler og internasjonale artikler.

Sigrid Helene Kjørven Haug, forsker/førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet.

Sigrid Helene Kjørven Haug er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad i klinisk religionspsykologi. Hun har arbeidet innen privat og offentlig psykisk helsevern i 30 år. For tiden arbeider hun som forsker ved Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet på fagområdet psykisk helsearbeid. Hun har sittet i referansegruppen for oversettelse av Kulturformuleringsintervjuet til norsk og er godt i gang med et post doc prosjekt med evaluering av intervjuet i ulike kliniske kontekster. Les mer informasjon om intervjuet.

Pris

Kr. 500,- inkl. lunsj. Betales ved påmelding.

Etat for sykehjem i Bergen kommune dekker deltakerutgiften til ansatte ved private og kommunale sykehjem i Bergen kommune etter avtale med enhetsleder (begrenset antall).

For ansatte i Helse Bergen er fagdagen gratis. 

Storstuen, kurs og konferansesenteret i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus, (2. etasje i bygget Bikuben midt i Haukelandsparken).

Adresse: Jonas Lies vei 69, Bergen

Presentasjoner fra fagdagen


Når og kor

Dato
21.03.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Storstuen
 
Arrangør
Prestetenesta, Forskings- og utviklingsavdelinga
I samarbeid med Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssyn, Bergen 
Kontaktinformasjon
Panita Laksuktom, 55973846, panita.laksuktom@helse-bergen.no 
Kristin Lødøen Hope, 55973846, kristin.lodoen.hope@helse-bergen.no 
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.