Epilepsi - pårørandekurs

Kurs, Arrangerast to gonger i året, Barne- og ungdomsklinikken

Tilbodet er for pårørande/foreldre til barn med Epilepsi.
Målsetjing

At deltakarane skal 

  • Ha informasjon om sjukdommen 
  • Meistre livet med diagnosen betre 
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid 2020

20. april kl. 09.00 - 15.00

Pris 

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. Enkel lunsj inkludert.
 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisinga sender du til:
Haukeland universitetssjukehus
Barneklinikken 
Epilepsiopplæring/ Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen

Tilvisinga gjeld som påmelding og må vere sendt seinast 14 dagar før kursstart. 
Du får ei stadfesting om tildelt plass.

Når og kor

Tid
Arrangerast to gonger i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no: 

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre til barn med langvarig sjukdom får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking blir dokumentert.


For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no


Arrangørar 

Kurset er utvikla av Barneklinikken, Helse Bergen og Epilepsiforeningen, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.
Fann du det du leita etter?