Diabetes Barn og pårørande

Kurs, Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Tilbodet er for barn type 1 diabetes og deira næraste pårørande. Barna får kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen.
Program - Diabetessamlingar 3. november 2017 (pdf)


Målsetjing

  • Lage ein gruppe som skal følgje kvarandre over år og som kan støtte kvarandre 
  • Barna skal byggje opp kunnskap og innsikt i sjukdomen slik at dei etterkvart blir sjølvstendige i takling av situasjonen 
  • Gi undervisning og  informasjon til pårørande

Gruppe 1

Kl. 08.30 - 10.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 7-8år.

Gruppe 2 

Kl. 11.00 - 13.00 - barn og pårørandegruppe oppfølging 9 -10år.

Gruppe 3

Kl. 13.30 - 15.30 - barn og pårørandegruppe oppfølging 11-13 år

Dette er gruppar som vi ønsker å samle ein gong i året slik at dei same barna, etter kvart ungdommer, treffer kverandre årleg slik at dei blir litt kjent og kan ha eit fellesskap rundt det å ha diabetes. 

Det vil være en progresjon i temaene som tas opp slik at viktige tema for at barnet, etterkvart ungdommen, blir belyst. Vi ønsker å gi barnet/ungdommen bedre forståelse og meistring av sin diabetes i kvardagen og i forskjellige sosiale situasjoner.

Barna og foreldrene får undervisning/diskusjon kvar for seg. For dei vaksne vil denne samlingen i tillegg til informasjon frå sjukehuset, være en mogleigheit til å utveksle erfaringer med andre foreldre i same situasjon. Program kjem. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Du må ha tilvisning frå eigen lege 

Påmelding skjer via tilvisningskontoret på Barne- og ungdomsklinikken telefon: 55 97 51 99
eller e-post til D_HVNHBEBKBhenvisningskontor@helse-bergen.no - merk med «LMS kurs diabetes»

Ved spørsmål kontakt 

Susanne Eidset 
Fagsykepleier 
Barne- og ungdomsklinikken 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
For praktisk informasjon -
Lærings- og meistringssenteret i Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Telefon 55 97 47 80
E-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekt etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret på telefon. 05515 : 

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Foreldre får refundert tapt arbeidsforteneste (opplæringspengar) når kursdeltaking dokumenterast.