Cøliaki - kurs for vaksne

Kurs, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar som nylig har fått diagnosen cøliaki og deira pårørande, men også for deg som har levd med diagnosen ein stund og trenger oppdatering.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen 
  • Meistre livet med diagnosen betre 
  • Ha kunnskap om glutenfrie produktar 
  • Få møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid 2021

  • 27 august.
  • 2. desember

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar - kan skrives i eigendelskortet til pasienten. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.

Avbestilling seinast 24 timer før kurs
Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til:
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen
Merk: "Cøliaki-kurs"

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er arrangert av Medisinsk avdeling og Norsk Cøliakiforening, Hordaland i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Læringsmetodar

foredrag; matlaging; erfaringsutveksling; dialog med fagfolk  

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dek ket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi 

får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.
Ta vare på kvitteringar.