Binyrebarksvikt hos barn og ungdom

Kurs, Kvart anna år, Barne- og ungdomsklinikken, ROAS, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for foreldre til barn som har fått diagnosen dei siste 2 åra, eller foreldre som tidligare ikkje har vore på kurs, samt til ungdom 13-17 år og deira foreldre.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen
  • Meistre kvardagen med eit barn med diagnosen betre
  • Få høve til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon

Tid 2021

Dato kjem.

Kurset er et samarbeid mellom Barne og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus, Morbus Addison foreningen og Lærings og mestringssenteret i Bergen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen


Tilvisning

Kurset krever tilvisning  frå eigen lege for å delta. Send tilvisning til: Henvisningskontoret, Barne og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Helse-Bergen, Postboks 1400, 5021 Bergen eller mail til: D_HVNHBEBKBhenvisningskontor@helse-bergen.no

Når og kor

Tid
Kvart anna år
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken, Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer ROAS, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er arrangert av Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med MB Addison foreningen og i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Reise-, kost- og oppholdsutgifter

  • Kontakt Pasientreiser eller på telefon 91505515 på førehand slik at dekking av reise og opphold blir avklart i forkant.