Behandlingstilbud  

 
Utredning- og behandlingstilbud i de ulike helseregionene
 

Etter mange forespørsler fra pasienter og leger om behandlingstilbud i Norge har vi sendt spørsmål om dette til våre referansegruppemedlemmer i de ulike helseregionene. Listen du finner her er basert på tilbakemeldinger fra referansegruppemedlemmene. Dersom din avdeling eller klinikk/senter mangler på listen, vær vennlig å kontakte vårt referansegruppemedlem i din helseregion.


Helse Vest (o
ffentlige tilbud):

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Senter for søvnmedisin
Utredning og behandling primært av søvnapné og hypersomni/narkolepsi. Svært alvorlige tilfeller av insomni, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser vil bli vurdert utredet. Samlokalisering av de ulike fagavdelingene lunge-, øre-nase-hals- og nevrologi/nevrofysiologi sikrer en overordnet einsrettet utredning. Utfører polysomnografisk søvnregistrering med mulighet for videoovervåking og MSLT, og driver utredning og behandling av nattlige respirasjonsforstyrrelser med polygrafi, nesekateter, pulsoksimetri og eventuell nivådiagnostikk.
Tlf: 55 97 40 70
senterforsovnmedisin@helse-bergen.no

Avdelinger knyttet til Senter for søvnmedisin:
    Nevrologisk avdeling, tlf: 55 97 50 44
    Seksjon for klinisk nevrofysiologi, tlf: 55 97 51 00
    Øyre-nase-halsavdelinga, tlf: 55 97 27 00
    Lungeavdelinga, tlf: 55 97 32 45

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, ØNH poliklinikk 
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter og pulsoksimetri.
Tlf: 52 73 24 60

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, Nevrologisk poliklinikk
Utredning og behandling av hypersomnier (narkolepsi/idiopatisk hypersomni). Utfører polysomnografi. Ingen MSLT eller videoovervåking.
Tlf: 52 73 25 90

Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi med belter, nesekateter og pulsoksimetri. Mulighet for for Apnegraph med nivådiagnostikk dersom det er behov for det. Utredning og behandling av andre søvnlidelser i samarbeid med nevrologisk avdeling.
Tlf: 57 83 94 40

Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus, nevrologisk avdeling

Behandling av hypersomnier (narkolepsi, idiopatisk hypersomni) og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.
Tlf: 57 83 93 68 – sengepost, 57 83 93 53 – poliklinikk

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, Nevrofysiologisk/Nevrologisk avdeling
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser(restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn). Utfører polysomnografi og MSLT. Har mulighet for videoovervaking.
Tlf: 51 51 84 47

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, ØNH avdeling

Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter, og pulsoksimetri. Ingen nivådiagnostikk. Tilpassing av CPAP og tilbud om kirurgi dersom indisert. Samarbeid med lungemedisinsk avdeling, hjertemedisinsk avdeling og nevrologisk avdeling.
Tlf: 51 51 83 70


Helse Vest (private tilbud):

Bergen Søvnsenter
Utredning og behandling av insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn) og søvnapné.
kontakt@bergensovnsenter.no
Tlf: 982 30 719

Eurosleep International AS Øre-nese-halslegene
Utredning og behandling av snorking og søvnapné (med apnegrafi).
Tlf: 55 20 80 90
post@ore-nese-halslegene.nhn.no

Fana medisinske senter, øre-nese-hals
Utredning og behandling av søvnapné og snorking med nesekateter og pulsoksimetri. Kirurgi. Tilpassing av CPAP. Har avtale med Helse Vest.
http://www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals/
http://www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals/snorking/
Tlf: 55 92 22 22

Harald Miljeteig, Øre-nese-halsspesialist, Nesttun, Bergen
Ingen utredning. Kirurgisk behandling av snorking, tonsillektomi/adenotomi barn/voksne. Driftsavtale med Helse Vest.
Tlf: 55 11 70 60

Klinikk Strand, Haugesund
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Har avtale med Helse Vest.
Polygrafi, nivådiagnostikk, pulsoksimetri. CPAP tilpassing, kirurgisk behandling.
Tlf: 52 70 79 50
http://www.klinikk-strand.no/

Sovekarin avd Bergen, Caroline Miljeteig
Søvnterapi for barn.
Tlf: 416 676 43
http://www.sovekarin.no/avdeling_bergen.html


Helse Sør-Øst (offentlige tilbud):

Akershus Universitetssykehus HF, ØNH- avd Stensby
Utredning og behandling av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser med apnegrafi. Andre søvnforstyrrelser blir utredet med polysomnografi og MSLT. Behandling av andre søvnforstyrrelser blir henvist vidare til nevrologisk/nevrofysiologisk avd. Tilpassing av CPAP, Auto SV/CS2 og kirurgisk behandling. Henviser pasienter som har behov for biteskinner videre til tannlege/kjeveortoped. Tilbud til voksne.
Tlf: 63 95 01 00 

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kir.klinikk, ØNH seksjonen:
Utredning og behandling av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser (symptomgivende snorking og søvnapne) for voksne og barn i alle aldre.
Metoder; polysomnografi (PSG) med videoovervåking, PSG hjemmeregistrering, polygrafi og trykkmålinger.
Tilpassing og oppfølging av CPAP behandling. Barn med behov for CPAP behandling vil bli henvist videre til barneavdeling. Behandling med søvnapneskinne vurderes og følges opp i samarbeide med spesialtannlege.
Tilbud om livsstilsendringskurs til voksne med OSAS og alvorlig fedme.
Det er begrenset kapasitet i forhold til utredning av barn og ventetid må påregnes. Avdelingen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon.
Tlf: 23 22 50 00

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Medisinsk avdeling 
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpasning av CPAP(APAP),BIPAP og Auto SV. Samarbeider med ØNH-poliklinikken. Tilbud til voksne.
Tlf: 62 88 72 80

Sykehuset Innlandet HF, Nevrofysiologisk seksjon, Lillehammer
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesfortyrrelser. I liten grad insomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Utfører polysomnografi og MSLT.
Tilbud til alle aldersgrupper fra 8-9 år.
Tlf: 06200

Sykehuset Innlandet HF, Tynset sykehus, med avd. søvnavsnittet
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP og BiPAP. Biteskinne finansiert av pasienten fåes hos tannlege.
Tlf: 62 48 30 38

Sykehuset Telemark HF, ØNH- poliklinikk, Skien
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi, nivådiagnostikk i enkelte tilfeller. Tilpassing av CPAP. Tilpassing av BiPAP og Auto SV ved lungeavdelingen. Tilbud til voksne.
Tlf: 35 00 33 19

Sykehuset Østfold HF, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Pasienter med UARS og snorking blir overført til ØNH-avdelingen. Tilpassing av CPAP, BiPAP og Auto SV. Tilbud til voksne.
Tlf: 69 86 10 18  

Sørlandet Sykehus HF, Lungeseksjonen Arendal
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Poliklinisk polygrafi–registrering. Tilpassing av BiPAP, CPAP og CS2.
Tlf: 37 01 45 31

Sørlandet Sykehus HF. Kristiansand, lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP, BiPAP og AutoSV/CS2. Tilbud til voksne.
Tlf: 38 07 37 07/38 07 37 10 (medisinsk ekspedisjon) 

Sørlandet Sykehus HF. Kristiansand, Nevrologiske Avdeling
MSLT og PSG, utredning av eksessiv somnolens og parasomnier.
Tlf: 38 07 39 10

Sørlandet Sykehus HF. Kristiansand, ØNH seksjonen
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi og trykksonde. Tilpassing av CPAP, i sjeldne tilfeller kirurgisk behandling. Tilbud til ungdom og voksne.
Tlf: 38 07 39 00/38 07 33 00

Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, Habiliteringsavdelingen (Kvinne-barn-klinikken)
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser ved hjelp av polygrafi hos sine pasientar.
Tlf: 32 24 57 00

Vestre Viken HF, Sykehuset Buskerud, ØNH avd
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi og trykksonde.
Tilpasning av CPAP. Kirurgisk behandling. Tilbud til alle aldersgrupper. Inga utredning eller behandling av hypersomnier, parasomnier eller døgnrytmeforstyrrelser. Utredning av søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn) i svært liten grad.
Tlf: 32 80 38 80


Helse Sør-Øst (private tilbud):

Aleris Sykehus, Søvnavdelingen
Etter avtale med Helse Sør-Øst gjør Aleris Sykehus utredning (men ikke behandling og oppfølging) av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Utredning og ikke-medikamentell behandling av insomni (privat tilbud). Tilpassing av CPAP, BiPAP og AutoSV. Kirurgisk behandling der dette er aktuelt. Tilbud til ungdom og voksne.
Tlf:  22 54 10 00   

Oslo Søvnsenter
Utredning og behandling av insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn) i samarbeid med Bergen Søvnsenter.
www.oslosovnsenter.no
Tlf: 41 27 31 16


Helse Midt-Norge (o
ffentlige tilbud):

Helse Nordmøre og Romsdal HF, Nevrologisk avdeling

Utredning og behandling av hypersomnier, insomnier, parasomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnapné og snorking.
Tlf: 71 12 04 80

Helse Nordmøre og Romsdal HF, Kristiansund
Barneavdeling med Barnehabilitering. Diagnostikk: Pulsoksymetri under søvn, evt arterielle blodgassar på intensivavdeling. Ikke oppstart LTMV, henvist St. Olavs for lungefunksjonsvurdering/søvnreg.

Helse Nordmøre og Romsdal HF, Molde sjukehus, Medisinsk avdeling og lunge/ØNH avdelinga
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrielser med respiratorisk polygrafi (nivådiagnostikk) eller forenklet pulsoksimetri. Behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med CPAP (begge avdelinger) og BiPAP (lungeavdelingen).
Tlf: 71 12 22 25

Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus, Medisinsk avdeling/Lungeseksjonen

Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP.
Tlf: 70 10 50 00

Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus, Barneavdeling med barnehabilitering.
Diagnostikk: Har muligheter for utredning med polysomnografi, mottar henvisning fra ØNH, fastleger, andre barneleger og habilitering. Startar LTMV på barn med tilknytting til Nyfødt intensiv

Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus, Nevrologisk poliklinikk
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 70 10 50 00

St. Olavs Hospital HF, Avdeling for Øre-Nese-Hals og kjevekirurgi
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Behandling med kirurgi eller CPAP. Pasienter med snorking utan søvnapné blir ikke tilbudt behandling.
Tlf: 72 57 6046

St. Olavs Hospital HF, Barneavdelingen
Utredning og behandling av barn med alle typer søvnsykdommer. Barn kan innlegges til respiratorisk polygrafi. Har team for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV). Ved Barn Intensiv: oppstart CPAP/BiPAP/respirator diagnostikk: Spirometri ved lungepoliklinikk, respiratorisk polygrafi i overvåkingsseng, kapillære blodgasser. TcpCO2. Mulighet for PSG i samarbeid med Nevrofysiologisk seksjon. Har standardisert pasientforløp LTMV hos barn og unge.
Tlf: 72 57 47 68

St. Olavs Hospital HF, Lungeavdelingen
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP og BiPAP.
Tlf: 73 86 85 94

St. Olavs Hospital HF, Nevrologisk poliklinikk
Utredning og behandling av pasienter med primært nevrologiske, søvnrelaterte problemer. Narkolepsi, restless legs, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser. Tar ikke imot insomnipasienter utan større mistanke om døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 72 57 52 00

St. Olavs Hospital HF, Nevrofysiologisk seksjon
Utredning av alle typer pasientar. Utfører polysomnografi, MSLT, respiratorisk polygrafi, aktigrafi og videoregistrering dersom aktuelt.
Tlf: 72 57 60 09

St. Olavs Hospital HF, Psykisk helsevern avdeling Østmarka
Forskningspoliklinikk. Utredning og behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser, eventuellt supplert med aktigrafisk diagnostikk. Kognitiv atferdsbehandling blir tilbudt noen pasientgrupper.
Tlf: 73 86 45 00

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Medisinsk avdeling, Lungeseksjonen
Utredning av kroniske nevrologiske sykdommer. Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling med CPAP.
Utreder og behandler ikke hypersomni, insomni, døgnrytmeforstyrrelser eller søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. Utfører polysomnografi.
Tlf: 74 09 82 06

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos, Nevrologisk avdeling
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og restless legs.
Utfører ikke polysomnografi.
Tlf: 74 21 54 00

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos, ØNH-avdelingen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med pulsoksymetri. Tilpassing av CPAP.
Tlf: 74 21 54 00

Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger, Barnevdelingen
Diagnostikk: Pulsoksimetri under søvn, evt arterielle blodgasser på intensivavdeling. Spirometri ved poliklinikken i Namsos og Levanger. Henvist St. Olavs for søvnregistrering og evt. oppstart LTMV.  


Helse Midt-Norge (private tilbud):

Aleris Trondheim
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Behandling med CPAP.
Tlf: 73 87 20 00


Helse Nord (o
ffentlege tilbud):

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen, nevrologisk poliklinikk

Utredning av søvnapné med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri), hypersomni, insomni, parasomni, døgnrytmeforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. Tilpassing av CPAP. Utfører polysomnografi og MSLT i samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim.
Tlf: 75 11 51 26

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen, ØNH avdeling
Eventuelle pasienter med snorking og apnéproblematikk blir sendt til Mosjøen. Kirurgisk behandling dersom det er indisert.
Tlf: 75 06 51 00

Helse Finnmark HF, Kirkenes sykehus, ØNH avdeling
Utredning av søvnapné og snorking med polygrafi (belter, nesekateter, pulsoksimetri). Ingen nivådiagnostikk. Kirurgisk behandling dersom indisert. CPAP tilpassing ved UNN.
Tlf: 78 42 10 00

Nordlandssykehuset HF, Bodø, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi (belter, pulsoksimetri og nasekateter). Nivådiagnostikk. Tilpassing av CPAP. Samarbeider med medisinsk avdeling og nevrologisk avdeling (polysomnografi).
Tlf: 75 53 40 00

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad, Lungepoliklinikk
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Utredning med respiratorisk polygrafi og nattoksimetri. Tilpassing av CPAP BiPAP og hjemmerespirator.
Tlf: 07766

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri). Tilpassing av CPAP.
Tlf: 07766

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik. Medisinsk poliklinikk
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredningen skjer med polygrafi (belter, pulsoksimetri og nasekateter).
Tlf: 76 96 80 00

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av nattlig hypoksemi. Utredning med polygrafi og pulsoksimetri. CPAP behandling.
Tlf: 77 62 66 51

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, Nevrologisk avdeling
Utredning og behandling av hypersomnier, parasomnier, insomni, døgnrytmeforstyrrelser, restless legs, periodiske beinbevegelser og bruxisme.
Utfører polysomnografi og MSLT, mulig med samtidig videoovervåkning.
Tlf: 77 62 70 80/77 62 70 70/ 77 62 71 02

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri). Ingen nivådiagnostikk.
Tlf: 77 62 74 00


Publisert 02.06.2010 17:01 | Endret 12.06.2014 09:42 

 Kontakt oss

Bjørn Bjorvatn senterleder
Janne Grønli senterkoordinator
Siri Waage rådgiver
Jelena Mrdalj rådgiver

Telefon 55 97 47 07

sovno@helse-bergen.no

Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

 Referansegruppe

Helse Vest:
sovno@helse-bergen.no
Michaela D. Gjerstad
Helse Søraust:
Hanne Berdal
Per Monstad
Helse Midt-Noreg:
Trond Sand
Helse Nord:
Trond Bratlid

Feil i lista kan meldast til
sovno@helse-bergen.no

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus | Telefon 05300
Besøksadresse: Haukelandsveien 22, 5021 Bergen | Postadresse: Postboks 1400, 5021 Bergen
Telefon frå utlandet: +47 55 97 50 00 | Org.nr.: 983 974 724 | Postmottak
Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Mona Høgli
Nettredaktør: Kommunikasjonsrådgivar Fredrik Lorentzen | Kommunikasjonsavdelinga
Facebook  Twitter Flickr  YouTube Instagram